กลุ่มบริษัท นาวี

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
ความเป็นมา
กลุ่มบริษัทนาวี
มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมายาวนานกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นธุรกิจจากสถานีบริการน้ำมันทางน้ำครั้งแรกในปี 2529 ในนาม “หจก. นาวีรุ่งเรือง”
ต่อมาได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือในปี 2540 โดยการสั่งประกอบต่อเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ ONV (โอ เอ็น วี) ขนาดบรรทุก 115.52 MT สามารถขนส่งน้ำมันได้ที่ความจุ 280,000 ลิตร เพื่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันเข้ามายังสถานีบริการน้ำมันทางน้ำของบริษัท เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งและสามารถควบคุมดูแลการขนส่งให้มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ และยังขนส่งน้ำมันให้ลูกค้าอีกด้วย
ต่อมาในปี 2546 ได้ขยายธุรกิจครั้งใหญ่ด้วยการก้าวเป็นตัวแทนขายส่งน้ำมันและให้บริการขนส่งน้ำมัน แบบครบวงจรทั้งทางบกและทางน้ำ จนกระทั่งในปี 2558 ได้ขยายธุรกิจค้าน้ำมันไปต่างประเทศ และเริ่มขยายกองเรือในปี 2559 จนปัจจุบันกองเรือ 4 ลำ มีขนาดบรรทุกรวม 3,350.96 DWT